Případné zavedení úhrady za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve Františkových Lázních. To byl velmi důležitý bod posledního rokování františkolázeňských městských zastupitelů, který byl rozhodně zajímavý pro místní občany. Dotýkal se totiž jejich peněženek. Na jednání nakonec volení představitelé Františkolázeňských ´platby za odpad´ neodhlasovali. Kromě bouřlivých diskusí nejen nad tímto tématem zde byla také patrná jistá nejednota názorů ve vládnoucí koalici.

„Jsem zcela proti tomu, aby se zpoplatnil svoz komunálního odpadu,“ vyjádřil se zastupitel Václav Fircák. „V tomto duchu a rovněž v souladu s názory naší strany KSČM ve Františkových Lázních jsem také hlasoval. Lidi se vážně naučili třídit odpad a mám obavy, že by s tím po zavedení plateb přestali. Věřím, že vedení města prostředky na svoz odpadu může najít. Třeba v takových Teplicích občané za tyto služby nehradí žádné částky už několik let,“ dodal.

Opačný názor zastává františkolázeňský místostarosta Roman Knedlík. „Odhlasování zavedení úhrady za svoz a likvidaci komunálního odpadu mělo vyřešit platby, které jsou vynakládány městem a pohybují se v rozmezí tří až čtyř milionů korun za rok. Tento stav, kdy město na své náklady zajišťuje svoz a likvidaci TKO (tuhého komunálního odpadu), je v současné době neudržitelný z pohledu zajištění chodu města a s tím spojených provozních výdajů. Již v loňském roce mělo město problémy zajistit nejen financování zahájených a realizovaných investičních akcí, kdy na zajištění finančního krytí byl využíván krátkodobý úvěr ve výši 40 milionů korun a dlouhodobý úvěr na deset let ve výši 17 milionů korun.

Při přípravě rozpočtu města na rok 2012 město muselo sáhnout k razantnímu snížení plánovaných výdajů na běžný provoz tím, že realizace investic se prakticky zastavila vyjma akcí, které budou financovány za přispění dotací. Za tohoto stavu, kdy město razantním způsobem omezuje své výdaje na zachování běžného provozu, což může vyvolat v některých případech problémy se zajištěním provozu, případně plnění závazků ze strany města nebo jeho organizací, není možné poskytovat veřejnou podporu ve formě úhrady nákladů za svoz a likvidaci TKO v takové míře, v jaké je doposud poskytována.

V opačném případě, pokud by město nenašlo jiné financování, se může dostat do vážných finančních problémů, které mohou vyvrcholit platební neschopností,“ dodal. Dle usnesení místního sdružení ODS byli podle vyjádření předsedy místního sdružení ODS a místostarosty Romana Knedlíka zastupitelé za ODS a koaliční partner, místostarosta František Šnajdauf (Alternativa), zavázáni hlasovat pro schválení záměru zpoplatnění a likvidace komunálního odpadu a podporou zavedení zpoplatnění odpadů tak částečně řešit finanční problémy města.

„Zastupitelé za ODS, starostka Lenka Malkovská, Miroslav Nezdara, Eugenie Chromá a koaliční partner, místostarosta František Šnajdauf, hlasovali proti schválení záměru zpoplatnění likvidace komunálního odpadu a hlasováním jasně naznačili nezájem kritickou finanční situaci města řešit,“ vyjádřil místostarosta Knedlík svůj názor.

Roman Šebek, 37letý občan Františkových Lázní, rozhodnutí o neplacení za svoz odpadu vítá. „Chápu finanční problémy s chodem města, ale myslím si, že na uhrazení nákladů za svoz a likvidaci TKO by se snad v rozpočtu prostředky mohly najít. Když to dokáží i v jiných městech? Tak proč ne také u nás…?“

 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ SVOZ ODPADU


Starostka Lenka Malkovská: „Bod programu nebyl dostatečně připravený“

Zdržela jsem se hlasování při projednávání návrhu bodu programu, který byl pro mě špatně a nedostatečně připravený, což jsem prezentovala. Znovuzavedení platby svozu odpadu je mnohem složitější záležitost než jeho zrušení a tomuto kroku musí předcházet velmi důkladná příprava, při níž musí být bráno v úvahu mnoho aspektů. V tomto případě k tomu nedošlo, na což byl předkladatel mnou i ostatními zastupiteli upozorněn v diskuzi před zasedáním. Proto hlasování dopadlo tak, jak dopadlo.

starostka Františkových Lázní Lenka Malkovská


Proč jsem se zdržel hlasování?

Proč jsem se jako zastupitel za stranu ALTERNATIVA na jednání ZM (zastupitelstva města) při hlasování o znovuzavedení zpoplatnění komunálního odpadu pro všechny občany trvale bydlící na území města Františkovy Lázně zdržel hlasování společně s dalšími třemi zastupiteli za stranu ODS z naší 6členné koalice stran ODS a ALTERNATIVA? Důvodů je více.

1) Strana ALTERNATIVA (za kterou jsem zastupitelem) neměla zpoplatnění komunálního odpadu ve svém volebním programu.

2) Koaliční klub zastupitelů za ODS a ALTERNATIVU diskutoval a přijal výrazně většinovou zásadu, že o všech návrzích na usnesení budeme před jejich předložením na program jednání ZM společně jednat, tak abychom se vzájemně přesvědčili:

a) O nutnosti zařadit tento bod v současném období do programu jednání zastupitelstva města.

b) O sjednocení názorů všech členů koaličního klubu nad věcnou správností předkládané problematiky, o textu návrhu na usnesení a o event. kompromisním návrhu na usnesení, tak aby výsledek hlasování koaličních zastupitelů byl jednotný.

V případě nejednotnosti názorů členů koalice v otázkách výše uvedených pod body a) a b) dojde k tomu, že navrhovaný materiál nebude zařazen na program jednání ZM do doby docílení shody v názorech zastupitelů, nebo bude při schvalování programu jednání ZM vyřazen z programu jednání.

Na základě výše uvedených skutečností jsem navrhoval při schvalování programu jednání ZM mimo jiného vyřazení zmiňované problematiky „zpoplatnění svozu komunálního odpadu“ z programu jednání ZM z důvodu, že většina koaličních zastupitelů měla jiný názor než místostarosta Knedlík, který byl předkladatelem tohoto materiálu. A také občané jistě zaznamenali, že pan Knedlík vznesl proti tomuto mému návrhu protinávrh a trval na zařazení a projednání tohoto bodu (pana Knedlíka při hlasování o tomto jeho protinávrhu podpořila celá opozice, takže tento bod zůstal v programu jednání ZM). Místostarosta Knedlík tedy nerespektoval názor většiny koaličního klubu zastupitelů za ODS a ALTERNATIVU v návaznosti na výše uvedenou přijatou zásadu viz výše uvedený bod 2).Výsledek hlasování tedy vyzněl tak, že návrh pana Knedlíka nebyl schválen: pro usnesení zavést znovuzpoplatnění svozu komunálního odpadu hlasovali 2 zastupitelé (Knedlík, Ščislák oba ODS), 4 zastupitelé se zdrželi (Malkovská, Chromá, Nezdara- všichni ODS, a Šnajdauf-ALTERNATIVA) a 5 zastupitelů bylo proti (Sazimová, Švehlová, Iterský a Mlátilík všichni Sdružení místních, a Fircák- KSČM).

místostarosta Františkových Lázní František Šnajdauf