Až žádostí o odvolání chebského starosty vyvrcholila diskuze občanů na posledním zasedání chebských zastupitelů. Jaroslav Vild, jeden z přítomných obyvatel Chebska, poukazoval na nevědomosti některých úředníků a byrokracii, která má chebském městském úřadě vládnout.
Problém se týká hlavně stavebního odboru a především jeho vedoucího Josefa Hufa. Pracovníci úseku měli několikrát za sebou postupovat ve věci Jaroslava Vilda nezákonně.
„Již dva a půl roku se snažím potíže vyřešit, ale neúspěšně,“ vysvětlil zastupitelům Vild. „Proto jsem se rozhodl využít této možnosti a o celé problému začít mluvit veřejně,“ uvedl. „Jde tu o porušení zákona, a to hned čtyřikrát a navíc jedním a tím samým úředníkem. Ten zde ale i přes to do dnešního dne stále pracuje.“ Jaroslav Vild vyzval tedy zastupitele, aby celou věc prověřili. „Nelze do nekonečna trpět nekvalitní práci zaměstnanců městského úřadu, která vede k porušování zákonů a k nedůvěře občanů k činnosti celého úřadu.“ Upozornil, že by se situace měla změnit. „Pokud nedojde k rychlé nápravě v personálním obsazení stavebního úřadu, pak je to signál pro naše občany, že jsou úředníci schopní všeho, a to pod ochranou našich volených zástupců a vedení města.“ Právě proto Jaroslav Vild žádal odstoupení chebského starosty Jana Svobody, protože prý mohl – jako hlava úřadu – takové lapálii zabránit.
Propuštění Josefa Hufa ale úřad prozatím neplánuje.

„Věcné záležitosti řeší stavební odbor,“ uvedla mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. „Důvod k jakémukoli odvolání v této chvíli nemáme. Pan Jaroslav Vild ovšem může využít veškerých možných opravných prostředků,“ dodala mluvčí.
A jak se na celou záležitost dívá chebský starosta, který podle občana nese na problémech svůj díl zodpovědnosti?
„V první řadě je mi pana Vilda líto, že na byrokracii narazil. Musím se ale přiznat, že mi není zcela jasné, o co mu jde. Když jsem s ním jednal, měl jediné přání, a to odvolat pana Hufa, protože měl porušit zákon,“ popisoval starosta, jak celou situaci vidí. „Ale já nejsem kompetentní, abych posuzoval, kdo a kdy porušil zákon. Chápu, že chce něco realizovat a úřad mu v tom brání. Nabídl jsem mu proto pomocnou ruku, kterou ale odmítl.“ Jan Svoboda také uvedl, že na způsob, jakým se začal Jaroslav Vild začal bránit, má právo. „Nemohu se ale zbavit pocitu, že měl větší snahu mě očernit, než něčeho dosáhnout. Jaká byla jeho motivace, to nevím. Můžu si ale také domýšlet souvislosti se senátorskými volbami,“ konstatoval. „To ale neznamená, že záležitost nebudu dál prověřovat.“

Stanovisko k práci zaměstnanců Městského úřadu v Chebu, odboru stavebního
Veřejná správa je to, co téměř každodenně zasahuje do života každého z nás. Mezi nepřímé vykonavatele státní správy se řadí také obce a města, v našem popisovaném případě, který předkládám, zaměstnanci Městského úřadu v Chebu, stavebního úřadu.
Městský úřad v Chebu, stavební odbor, jako stavební úřad věcně a místně příslušný, je oprávněn podle § 82 a násl. stavebního zákona vydávat územní rozhodnutí o dělem nebo sceiování pozemků k žádosti všech spoluvlastníků dotčených pozemků a vlastníků staveb na pozemcích se nacházejících. Na základě žádosti je stavební úřad povinen posoudit návrh též z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků. Zaměstnancům stavebního úřadu je z místního šetření dlouhodobě známo, že na části pozemku p.č. 154 v k.ú. Mýtina, obec Lipová, který je zapsán jako trvalý travní porost na LV č. 10002 se správou nemovitostí pro Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Cheb, je umístěna stavba vodního zdroje, a to studny s dvěma jímacími zářezy a část vodovodního řádu, vše ve vlastnictví obchodní společnosti Czech Woodstock, s.r.o., se sídlem v Mýtině. Jednatelem této společnosti je Jaroslav Vild. Studna zásobuje pitnou vodou bývalou rotu PS v k.ú. Mýtina, která je v současné době přebudována podle pravomocného stavebního povolení na penzion pro seniory a tělesně postižené osoby a dále v případě havárie je schopna zajistit zásobování pitnou vodou obec Lipová.
Obchodní společnost Czech Woodstock s.r.o. usiluje získat pozemky v I. a II. ochranném pásmu vodního zdroje a pozemek pod stavbou vodního zdroje na části pozemku p.č. 154 v k.ú. Mýtina do vlastnictví, s cílem zajistit ochranu vodního zdroje s možností případných oprav. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Cheb, má však spozemkem p.č. 154 vk.ú. Mýtina jiné záměry a žádosti naší společnosti o získání části pozemků ignoruje. Jeho zájmem je převést vlastnické právo k části pozemku p.č. 154 na současného nájemce pozemku p.č. 154, kterým je fyzická osoba. K naplnění svého záměru nelituje PF ČR, územní pracoviště Cheb, vynakládat nemalé finanční prostředky. V minulosti již dal vypracovat několik geometrických plánů na dělení pozemku p.č. 154 vk.ú. Mýtina, které postupně předkládá k vydání územního rozhodnutí stavebnímu úřadu v Chebu. Zaměstnanci tohoto stavebního úřadu, včetně vedoucího pana Hufa, aniž by podle stavebního zákona a dalších obecně závazných právních předpisů, zkoumali zda žádost o vydání souhlasu k předloženému geometrickému plánu podali všichni vlastníci dotčených staveb a pozemků, a při nerespektování zákonného požadavku posoudit dělení pozemků z hlediska potřeb požadovaného opatření a jeho důsledků pro území, vydávají automaticky souhlasy ke všem předloženým geometrickým plánům na dělení pozemku p.č. 154 vk,ú. Mýtina. Na základě upozornění obchodní společnosti Czech Woodstock s.r.o. tak byl Městský úřad v Chebu, stavební odbor, jako věcně a místně příslušný stavební úřad, nucen svým usnesením ze dne 25.6.2008 zrušit pro nezákonnost své souhlasy ze dne 20.9.2004 ke GP č. 63-3086/2004 a ze dne 24.1.2008 ke GP č. 81-2/2008. Zaměstnanci stavebního úřadu, včetně vedoucího, jsou však nepoučitelní a k žádosti PF ČR, územní pracoviště Cheb, opět vydali souhlas k dělení pozemku p.č. 179/1 vk.ú. Mýtina podle GP č. 82-100/2008, aniž by respektovali zákonné požadavky pro vydání takovéhoto souhlasu. Žádost o zrušení tohoto souhlasu podala obchodní společnost Czech Woodstock s.r.o. dne 29.8.2008. Otázkou zůstává, kolik podobných, nezákonných souhlasů s dělením pozemků stavební úřad Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Cheb ještě udělil.
-1-

Na nezákonný postup zaměstnanců Městského úřadu v Chebu, stavební odbor, v minulosti upozornily i vyšší orgány státní správy, zejména Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, který po přezkoumání rozhodnutí Městského úřadu v Chebu, stavebního úřadu č.j. 505/2007/SU/Mul - 12/Můl ze dne 9.5.2007, ve svém usnesení ze dne 1.10.2007 kritizoval nezákonný postup stavebního úřadu.
Podle našeho názoru, jsou zastupitelé Města Cheb povinni v celém rozsahu prověřit signály o dlouhodobém porušování zákonnosti konkrétními zaměstnanci stavebního odboru a využít všech prostředků k nápravě dané zákonem. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno opakované vydání nezákonného rozhodnutí, je třeba podle mého soudu, vyvodit příslušná personální opatření vůči osobám, které porušování zákona způsobují. Nelze donekonečna trpět nekvalitní práci zaměstnanců Městského úřadu, která vede k porušování zákonů a k nedůvěře občanů k činnosti Městského úřadu v Chebu jako celku. Pokud nedojde krychle nápravě v personálním obsazení stavebního úřadu, pak je to signál pro občany našeho města, že zaměstnanci Městského úřadu, kteří jsou v zaměstnání schopni „všeho", jsou pod ochranou našich volených zástupců a vedení města.