MĚSTO CHEB
O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

6/2007

K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Zastupitelstvo města Chebu se usneslo dne 21. 6. 2007 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu (dále jen „vyhláška“):


Čl. I

Účel vyhlášky

Tato vyhláška upravuje místní záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve správním území města Chebu a stanoví, jaké činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě, jsou zakázány.

Čl. II
Vymezení základních pojmů

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě Cheb nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je

a) žebrání,

b) volné pobíhání psů a ostatních zvířat,

c) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace,

d) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.

(3) Volným pobíháním psů a ostatních zvířat se rozumí stav, kdy psa nebo jiné zvíře nevede na vodítku nebo nepřenáší ve vhodném zavazadle (přepravce) osoba, která je schopna zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo veřejný pořádek, majetek nebo zdraví lidí.


Čl. III
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

(1) Na veřejných prostranstvích ve správním území města Cheb, jmenovitě na náměstí Dr. Milady Horákové, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, třídě Svobody, na přilehlých chodnících u provozoven obchodních domů Albert, Billa, Delvita, Hypernova, Interspar, Kaufland, Lidl, Norma, OBI, Penny Market, Plus, Prior, Tesco v Chebu a v parcích Sady míru a Městské sady se zakazuje žebrání.

(2) Na veřejných prostranstvích tvořených plochami veřejné zeleně se zakazuje jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace s výjimkou vozidel zabezpečujících úpravu a údržbu veřejné zeleně a zařízení na veřejné zeleni umístěných.

(3) Na veřejných prostranstvích ve správním území města Cheb, jmenovitě v historickém jádru města Cheb prohlášeném Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 6.10.1981 1) za městkou památkovou rezervaci a dále na třídě Svobody až po ulici Evropskou se zakazuje provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Městská památková rezervace je vyznačena v Příloze č. 1 této vyhlášky. Rada města Chebu může na základě písemné žádosti udělit výjimku k provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Zákaz provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů se nevztahuje na akce pořádané městem Cheb.

(4) Na veřejných prostranstvích se rovněž zakazuje volné pobíhání psů a ostatních zvířat, s výjimkou volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích uvedených v článku IV odst. 1.

Čl. IV
Vymezení veřejných prostranství pro volné pobíhání psů

(1) Pro volné pobíhání psů se vymezují tato veřejná prostranství:

a) sídliště Spáleniště-louka za klášterem-směr „Želva“, propojení s Gertnerovými sady, Gertnerovy sady,

b) sídliště Zlatý vrch-lesopark Dvořákovy sady. Louka k vodojemu U Jána.

(2) Při volném pobíhání na vymezeném prostoru veřejného prostranství pro volné pobíhání psů musí být pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem průvodce psa a opatřen náhubkem a známkou.

(3) Prostory pro volné pobíhání psů jsou vyznačeny v příloze č. 2 této vyhlášky. V terénu jsou označeny informativní tabulkou s nápisem „Prostor pro volné pobíhání psů“.
Čl. V

Sankce

Porušení povinností a zákazů uložených touto vyhláškou je postižitelné podle předpisů o přestupcích2), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Čl. VI

Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na pohyb služebních psů podle zvláštních předpisů3) a dále na pohyb psů doprovázejících nevidomé osoby.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003.

Čl. VII

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. července 2007.

MUDr. Jan Svoboda v. r. Ing. Michal Pospíšil v. r.

starosta města místostarosta města