Vyjádření postoje lékařů LOKu k aktuální situaci

v Chebské nemocnici.

Fúze 3 bývalých okresních nemocnic v Chebu, Sokolově a Karlových Varech 1.7.2006 do jedné akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. ( dále jen KKN, a.s.) měla být řešením, které povede nejen k udržení stávající kvality péče v jednotlivých nemocnicích, ale přispěje i k rozvoji nemocniční zdravotnické péče v Karlovarském kraji dále (jen KV kraji). Celý vývoj zdravotní péče do vzniku KKN, a. s. probíhal plánovitě a podle tzv. Zdravotního plánu KV kraje, schváleného zastupitelstvem kraje 23.srpna 2003.

Kroky prováděné od druhé poloviny roku 2006 jednoznačně ukazují,že sliby a původní prohlašení vedení kraje v čele s hejtmanem, JUDr. Pavlem, zakotvená i ve zmíněném Zdravotním plánu KV kraje, že KKN bude stát na třech rovnocenných „páteřních nemocnicích“, berou za své.

Od tiskové konference KKN a.s. v březnu 2007, a pak i v dalších vystoupeních vedeni KKN,a.s. či KV kraje je veřejnosti signalizováno,že se mění význam, role a přístup k jednotlivým nemocnicím, např. ve vystoupení Radního KV kraje, Ing. Jiří Mutínského v článku „Krajská nemocnice chce redukovat počty lůžek “ (reg. noviny Kontakt, 2.8.2007) uvedl:

Není možné zajišťovat specializovanou péči ve všech třech krajských nemocnicích. To bychom neufinancovali. Změny neznamenají snížení kvality péče, protože základní obory v nemocnicích zůstávají. Pokud se nepodaří urychleně vybudovat silné a renomované centrum v Karlovarském kraji, tak se postupně budou pracovníci i finanční prostředky přesouvat spontánně jinam. (?) To bude mít nepříznivé dopady nejenom na dostupnost zdravotní péče“.

Kdysi proklamovaný model 3 nemocnic II typu s tím, že v jedné z nich budou soustřeďovaná nová pracoviště specializované a superspecializované péče (např. kardiocentrum, a pod) je dnes opuštěn a směřuje se k modelu jedné velké tzv Krajské nemocnice v Karlových Varech, jedné nemocnice II typu v Sokolově a nemocnice I. typu, tzv. komunitní, v Chebu. Do Karlových Varů se navíc již centralizují některé služby tzv .laboratorního komplementu - veškerá mikrobiologie, částečně i další laboratoře (biochemie, hematologie a transfúzní služba. V dalších krocích se mají ve všech 3 nemocnicích omezit počty standardních lůžek na různých odděleních, nebo i celé lůžkové oddělení (např. Neurologie v Chebu) a jako náhražka lůžkového oddělení se mají zachovat odborné ambulance. Provedené centralizační kroky a plánované restrukturalizační změny profilu nemocnic a optimalizace počtů jejich lůžek jsou opatření, které přesahují rámec Zdravotního plánu KV kraje. Navíc nejsou projednány s dalšími složkami zajišťujícími zdravotní péči v kraji (UZZS, zvyšování odborných ambulancí mohou přinést námitky privátních pracovišť, …).

Při jednáních o připravovaných koncepčních změnách, byl opakovaně vznášen požadavek, aby takovéto závažné kroky byly zpracovány jako dokument, který rozvádí původní Zdravotní plán KV kraje, na základě seriozních rozborů a věcné argumentace zdůvodní oprávněnost navrhovaných změn a s tím souvisejících dopadů, a který bude opět projednán a schválen zastupitelstvem KV kraje. Změny, které budou mít dopad na zdravotní péči 100.000 občanů a možná i na občany celého kraje nemůže přece schválit úzké kolegium, jakým je Rada KV kraje.

Lékaři chebské nemocnice vnímají prováděné a chystané změny pro Cheb jen jako restriktivní. Zúžení počtu oddělení pouze na základní - Interna, Chirurgie, Gynekologie s porodnici,dětské oddělení - a Multioborovou jednotku intenzivní péče, povede k omezení rozsahu poskytované akutní péče v nemocnici a k postupnému navyšování lůžek následné péče. Argumenty typu, bude- „bude zachován léčebný obor, vždyť po uzavření lůžkového oddělení zde ještě zbude neurologická ambulance“, nebo „akutní neurologická lůžka budou přece nahrazená lůžky následné péče pro neurorehabilitaci“ , jsou dobrá pouze pro matení laické veřejnosti.

Chebská nemocnice bez lůžek neurologie zůstane bez lékařů - neurologů. Přitom mezioborová spolupráce (chirurg - interna - neurolog - lékař ARO) je rozhodujícím momentem kvality komplexní péče o pacienta v nemocnici. Bez neurologa nelze provozovat chystaný multi-JIP, jeho nepřítomnost 24 hodin denně v nemocnici povede k omezení rozsahu práce na ARO, interně i chirurgii.

Připravovaná “optimalizace a restrukturalizace počtů lůžek“ si klade za cíl “soustředit specializovanou péči jen do jedné ze tří nemocnic kraje“. Na začátku byl problémem, jak nejlépe zajistit adekvátní péči o cévní onemocnění mozku na specializovaných lůžkách intenzivní péče (iktové jednotky, iktové centrum). Upozorňují, že spádová oblast není v okrese KV výrazně větší než v dalších 2 okresech KVK, Spád nemocnice KV je 120.000 obyvatel, Sokolov 94.000 a Cheb 91.000 + cca 15.000obyvatel ze severní části bývalého okresu Tachov. Rozhodnutím vedením KKN a.s. i Rady KVK byla situace řešená následujícím způsobem – v Nemocnici Karovy Vary se vybuduje iktové centrum ze 6—ti lůžky intenzivní péče (IP), v Sokolově se vybuduje iktová jednotka se 4 lůžky a v Chebu se nevybuduje nic a navíc se zruší i lůžkové oddělení akutní neurologické péče. „V budoucnost“ nemocnice v Chebu má být vlajkovou lodí následné a rehabilitační péče – zvl „lůžká následné péče pro CMP – tzv. neurorehabilitaci, a to i pro Sokolovsko“ (cit. z Kontaktu , 2.8.2007).Výhrady lékařů chebské nemocnice k připravovaným změnám, zejména k aktuálnímu zrušení lůžek neurologického oddělení, vedení a.s. vůbec neakceptovalo.

Dalším krokem připraveným v rámci „optimalizace“ je vytvoření Víceoborového standardního lůžkového oddělení. Jde o neobvyklý hybrid, dosud neznámy v ČR, typický je pro zaostalé země 3.světa. Víceoborové oddělení bude mít pouze 45 akutních interních lůžek, 20 lůžek následné péče včetně lůžek pro neurorehabilitaci a 10 lůžek pro onkologicky nemocné léčené chemoterapii.

Přitom právě interna často bojuje s nedostatkem lůžek již v dosavadních počtech, je logické předpokládat že po redukci lůžek na 45 se situaci ještě zhorší. Není domluvené řešení tzv. sociálních hospitalizaci. Vize společného lůžkového fondu akutních interních lůžek následné péče, kde by se mohla léčit i část pacientů s neurologickou poruchou, nejspíše s bolestivými poruchami páteře, vrací soudobou internu o desítky let zpět, s negativními dopady pro pacienty ale i pro personál oddělení. Péče o pacienty s neurologickým problémem bude zabezpečena pouze internistou, což se vůbec neslučuje s trendy současné moderní medicíny. Doba práce lékařů na tomto oddělení nemusí být započítávána jako odborná praxe a bude komplikovat zvyšování kvalifikace zde pracujících lékařů. Různorodost pacientů jak z hlediska diagnóz, tak i fáze nemoci, nemůže rozhodně vést ke zvýšení kvality odborné péče, Neatraktivní práce lékařů a sester na takovém oddělení může být fatální, lze předpokládat, že se pro mnohé stane impulzem k odchodům lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, na pracoviště standardních lékařských oborů.

Nejistota je i kolem oddělení ORL (ušní, nosní, krční). Karlovarské ORL oddělení není t.č. personálně s to zaujmout pozici jediného ORL oddělení v kraji. Chebské ORL je jediným pracovištěm v kraji a tak by se mohlo stát i “krajským“ oddělením, personálně a nabídkou operativy je na tom v celém kraji nejlépe, ale i přes takovou vizi - při dalších „varocentrických signálech“ - “vlak nejede“!!!… Plán „optimalizace“ totiž předpokládá ukončit činnost ORL oddělení v Chebu k 30.7.2008 (opakovaně deklarováno členy představenstva a.s.)

Co říci závěrem ?

Nelze v krátkém dokumentu vyjádřit se k mnoha dalším věcem. Bohužel vedení KKN a.s. s námi nevede dialog, tak musíme zvolit cestu komunikace přes media. Pro nás je také důležité i to, aby veřejnost znala naše skutečné názory a postoje k plánovaným změnám nemoc KV kraje.

Lékaři chebské nemocnice vnímají prováděné a chystané změny pro Cheb jen jako restriktivní, na podkladě ekonomických a politických rozhodnutí. Navrhované změny nejsou podloženy věrohodnou analýzou současného stavu, věcnou argumentaci či statistikou. Pro Chebskou nemocnici znamenají pouze zúžení rozsahu a spektra poskytované akutní péče, ani jedno rozhodnutí neznamená pro Chebskou nemocnici posun dopředu. Takovou „vizí rozvoje KKN a změn připravených KV krajem“, nejsou chebští lékaři schopni ani ji pochopit, natož se s ní ztotožnit!

Upozorňujeme, že spádové oblasti nemocnic v KVK s počtem 305 000 obyvatel není zásadně odlišná natolik, aby vznikl důvod preferovat nemocnici v Karlových Varech v takovém rozsahu před ostatními, jak se v současnosti děje. Žádný racionální podklad nemá ani vize budovat tzv. konkurence schopnou krajskou nemocnici jaké jsou fakultní nemocnice nebo krajské nemocnice v krajích s počtem jeden milión obyvatel a výše.

Lékaři Chebské nemocnice mají proto logicky obavy o osud a charakter instituce ve které pracují. Plánované změny se dotýkají perspektiv jejich práce, ekonomických příjmů, odborného vzdělávání i plánovaní dalšího osobního života či života svých rodin. Jsou přesvědčeni, že nemocnice je pro město Cheb (druhé největší město Karlovarského kraje s 33 000 obyvateli, Karlovy Vary s 50 000 obyvateli) se spádem 110 000 obyvatel potřebná a pro rozvoj chebského regionu důležitá.

V roce 2008 má chebská nemocnice oslavit 100 let od svého založení v nynějším areálu. Nabízí se otázka, zda bude vůbec důvod připomínat, proč a pro koho byla založená ! V tak zásadních existenčních problémech jako je nyní, pod vedením karlovarského kraje a pověřené pražské firmy Česká zdravotní, a.s., tato nemocnice dosud nebyla.

V Chebu 8.8.2007

Místní organizace Lékařského oborového klubu

KKN,a.s. - Nemocnice v Chebu