Základní a mateřská škola Dolní Žandov je rozlehlý komplex budov stojící na kopci této malé obce na Chebsku. Na první pohled je to škola jako každá jiná. Fasáda hraje veselými barvami a před vstupem jsou zaparkovaná kola. Dveře jsou zamčené a pouští nás jedna ze zaměstnankyň školy. Je osmá hodina ranní a právě zazvonilo. Žákům deváté třídy odstartovala první vyučovací hodina a předmětem je matematika. Míříme do třídy a míjíme uklízečku i kuchařku. Školou se line vůně z kuchyně, která chystá školákům obědy.

Místní deváťáci už řadu let po sobě podle dat Cermatu vycházejí na Chebsku nejlépe ve výsledcích přijímacích zkoušek na střední školy. A to jak v češtině, tak i v matematice. Pro řadu rodičů to může být překvapivé zjištění. Údaje jsou z let 2017 až 2023 a týkají se přijímaček z matematiky a českého jazyka na čtyřletá studia.

Vcházíme do třídy, kde se žákům při hodině matematiky věnuje učitelka Vlasta Hrbková. Ze zadních lavic sledujeme výuku, při které vládne pohoda. Žádný stres z toho, koho takzvaně vytasí k tabuli, který mnozí z nás při hodinách matematiky zažili. Školáci plně využívají novou interaktivní tabuli. Chodí k ní jednotlivě a ukazují jak by řešili to či ono zadání v geometrii. U tabule se střídají a jediná a malá nervozita u nich panuje z toho, že je sleduje cizí návštěva. Na tu však velmi rychle zapomenou a věnují se předmětu a dialogu s učitelkou, se kterou čile komunikují. Následuje práce ve skupinkách v lavicích, kde řeší další zadání. Opět žádný stres, spíše rivalita, která skupinka bude lepší. Poté opět nastupuje individuální řešení úloh či rovnic.

Jarně velikonoční menu restaurace Na Gruntu.
Mladý šéfkuchař restaurace Na Gruntu Ondřej Kurák sází na tradici i modernu

Momentálně jedinou devátou třídu navštěvuje dvanáct dětí. Je to méně než předchozí roky, kdy jich bývá ve třídě patnáct až sedmnáct. I ti letošní se se intenzivně připravují na dubnové přijímací zkoušky. V základní a mateřské škole v Dolním Žandově žáci v testech dosáhli na 40,36 procenta. Například chebské základní školy se v matematických testech pro někoho možná překvapivě umístily až za nimi. Žandovská škola obsadila také třetí příčku v úspěšnosti v češtině a to se 53,06 procenta. Je školou venkovskou, poskytující každoročně vzdělání pro zhruba 150 žáků, a to nejen z Dolního Žandova, ale i okolních obcí.

Komunikace s vyučujícím je stále pohodová a žáci neváhají navrhovat řešení. Je vidět, že je to baví. A nejen je. Elán je vidět i na kantorce.

"Bez toho to nejde. Když děti uvidí, že to nebaví vyučujícího nebo že si hodinu prostě jen odučí podle osnov, nebudou tak aktivní, ztratí chuť. Důležitá je spolupráce nejen žáků, ale celé školy a samozřejmě i rodičů. Pokud mám ale zmínit to, co je podle mne velkým přínosem, tak to je jakýsi pocit bezpečí při hodinách. Děti se nestresují tím, že na ně někdo ukáže a bude je takzvaně dusit. Pracují samostatně i ve skupinách, kde používají i při hodinách matematiky řeč teenagerů a jsou mnohem uvolněnější. A pokud berou učitele jako svého partnera, je vyhráno," říká jejich kantorka Vlasta Hrbková.

Podle ředitelky Věry Havlíčkové tkví úspěch žáků v dobrém pedagogickém zázemí, v aktivním přístupu učitelů k novým metodám a hlavně trpělivosti, lidskosti a snaze uspět, a to jak ze strany učitelů, tak i samotných žáků. "Ráda bych tímto proto poděkovala za práci nejenom všem učitelům, ale i ostatním zaměstnancům, kteří se na chodu školy podílejí," zdůrazňuje Havlíčková.

Z devátého ročníku nastupují žáci další stupeň vzdělávání buď na střední školy, anebo na odborná učiliště. "Než však o svém dalším osudu rozhodnou, musí své znalosti získané na naší škole zúročit u přijímacích zkoušek. Jedná se o prověření žáků hlásících se na maturitní obory ve srovnání s jinými zájemci z ostatních škol. V tomto směru již po několik let vykazujeme velmi dobrých výsledků. Úspěšnost přijatých žáků je vysoká, některé roky i 100 procent. Základem těchto pěkných výsledků je cílevědomá a systematická příprava. Učitelé žáky motivují zábavnou a tvořivou formou, připravují jim výukové materiály tak, aby si snadněji osvojili a procvičili učivo, které je obsahem přijímacího řízení. Zároveň učitelé matematiky a českého jazyka nabízejí možnost soustavného doučování v průběhu celého školního roku. Jde tedy o nadstandartní přípravu, které pedagogové věnují čas nad rámec svých pracovních povinností. Vedení školy tyto aktivity podporuje. Vytváří vhodné podmínky jak pro žáky, tak učitele a snaží se zajišťovat didaktické učební pomůcky napomáhající snazšímu pochopení učiva. Žáci jsou tak více vtaženi do výukového procesu moderními technologiemi a přístupy jednotlivých pedagogů," dodává ředitelka školy.

Co jde a nejde žákům z Dolního Žandova u přijímaček z češtiny a matematiky?
Kategorie otázek / dobře vyřešených úkolů (v procentech)
Český pravopis / 36,17
Komunikace a sloh / 43,94
Porozumění textu / 47,50
Skladba / 66,67
Tvarosloví / 27,27
Tvorba slov a slovní zásoba / 46,55
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla/ 42,17
Číslo a početní operace 83,67
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy / 30,94
Převody jednotek / 50
Přímá, nepřímá úměrnost / 20
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice / 31,91
Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.
Poznámka: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.