Na ostří nože se vyhrotil spor mezi soukromým zemědělcem Josefem Novákem a městem Teplá. Firma, kterou si město najalo, totiž hodlá přes jeho pozemky svážet z městských lesů padlé stromy. A to zemědělec z Hošťce u Teplé, který své ekologické telecí dodává na trhy v Německu a ve Francii, nechce za žádnou cenu připustit.

„Nemáme jinou možnost, jak se do této oblasti dostat. A kalamitu, kterou má na svědomí orkán Kyrill, zlikvidovat musíme,“ vysvětluje odborný lesní hospodář Jaroslav Větrovec.

„Ať jezdí po původních cestách,“ nabízí řešení zemědělec. „Nejprve je ale budou muset upravit a zpevnit, jinak na prvních deseti metrech vůz zapadne. To by ale stálo miliony, takže je pohodlnější si pro dřevo přijet po cizím. “

Spor dospěl tak daleko, že se jím zabýval odbor životního prostředí Městského úřadu v Mariánských Lázních. Ten rozhodl, že zemědělec je povinen dopravu přes svoje pozemky strpět a případnou škodu vymáhat na majiteli lesa. „Důvodů je několik,“ uvedl vedoucí odboru Jan Němický, který o povolení rozhodl. „Jedná se o lokalitu, kde nejde dříví přiblížit ani odvézt jinak než přes předmětné pozemky. Hrozí, že porosty napadne podkorní kalamitní hmyz a navíc se jedná o kalamitní dřevní hmotu z počátku letošního roku, kterou je vlastník lesa ze zákona povinen přednostně zpracovávat.“

Novák se však obává, že jakmile těžké vozy vjedou na jeho pole, udělají mu z něj tankodrom. „Na rozježděnou plochu nebudu moct vyjet se strojem. Jak to posekám? Ještě pořádně nezačali a už teď odhaduji, že škoda je vyšší než 10 tisíc korun. Každý večer po nich musím opravit elektrický ohradník, aby mi dobytek neutekl na nedalekou trať,“ vypočítává Novák útrapy, které mu v souvislosti s těžbou nastaly.
„Abychom minimalizovali škody, budeme vjíždět na soukromý pozemek jen v době sucha nebo zámrazu,“ vysvětluje správce lesa Větrovec s tím, že některým škodám se ale při přibližování a nakládání dřeva zkrátka zabránit nedá .
Novák však ustoupit nechce a je odhodlán bránit svoje pozemky za každou cenu dál. O problému informoval dopisem tento týden i ministra zemědělství.

Komentář k tomuto článku najdete zde:

Rozhodnutí a výrok Městského úřadu Mariánské Lázně

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle ust. § 7 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ust. !2 odst. 1 zákona č. 314/20002 Sb., o ustanovení obcí srozšířenou působností a podle ust. § 48 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) po provedeném správním řízení, jehož účastníky dle ust. § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád jsou:


- Město Teplá, Masarykovo nám. 143, 364 61 Teplá

- Josef Novák, Hostec 27, 364 61 Teplá


stanoví


podle §34 odst. 3 a 4 zákona


podmínky lesní dopravy po cizích pozemcích

Zlesních pozemků p.p.č. 232/1, p.p.č. 293/1, p.p.č.281/6, p.p.č.168/3, p.p.č.294/3

vk.ú.Hoštec, obec Teplá, lze provést dopravu vytěženého dříví přes pozemky p.p.č.169/1, p.p.č.278, p.p.č.221/1 k.ú. Hostec, obec Teplá, jejichž vlastníkem je Josef Novák, bytem Hostec 27, 364 61 Teplá.

 • Doba lesní dopravy je od 1.10.2007-28.2.2008.
 • Způsob lesní dopravy: průjezd prostředků pro přibližování a odovz dříví, přibližování dříví zlesních porostů na kraj pozemků sousedící slesními pozemky, odvoz dříví přes tyto pozemky.
 • Rozsah lesní dopravy je cca 200 m3 dříví vzniklé zkalamity na počátku roku 2007.
 • Žadatel je povinnen do 15 dnů od skončení lesní dopravy uvést povrch použitého
 • Cizího pozemku do původního stavu a tuto skutečnost oznámit vlastníkovi pozemků.

 • Náhrada za použití cizích pozemků se stanoví ve výši 500 Kč, zadavatel je povinen ji
 • Uhradit vlastníkovi cizích pozemků do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

  Odkladný účinek včas podaného odvolání se vylučuje ve smyslu § 85 odst. 2, písm. a), b).

  2. Odvodnění:

  Žadatel Město Teplá sdělil dne 22.8. 2007, MěÚ Mariánské Lázně, odboru životního prostředí, jako orgánu státní správy lesů, že se mu nepodařilo uzavřít dohodu svlastníkem pozemků panem Josefem Novákem, bytem Hostec 27, 364 61 Teplá o lesní dopravě přes jeho pozemky, předložil potřebné podklady a požádal o vydání rozhodnutí. MěÚ Mar. Lázně, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů na základě výše uvedených skutečností zahájil správní řízení dne 22.8.2007 a nařídil ústní jednání na den 30.8.2007.

  Ztohoto jednání se vlastník pozemků přes které má jít lesní dopravou přes pozemky, které vlastní. Na základě této skutečnosti nařídil správní orgán nové ústní jednána na den 10.9. 2007.

  Úředního jednání se zúčastnilo Město Teplá jako vlastník pozemků, pan Josef Novák se jednání bez omluvy nedostavil, ani nepodal ve stanoveném termínu své stanovisko kdané věci. Vlastník lesních pozemků na tomto jednání znovu potvrdil, že trvá na nařízení stanovení podmínek lesní dopravy přes cizí pozemky. Správní orgán posoudil žádost Města Teplá a stanovil podmínky za jakých lze provést lesní dopravu přes cizí pozemky. Tyto podmínky jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Správní orgán stanovil podmínky lesní dopravy po cizích pozemcích ztěchto důvodů:

  - jedná se o lokalitu, kde nejde dříví přiblížit ani odvést jinak než přes předmětné pozemky

  - hrozí nebezpečí ohrožení stávajících porostů podkorním kalamitním hmyzem

  - jedná se o kalamitní dřevní hmotu zpočátku roku 2007, kterou je vlastník lesa ze zákona povinen přednostně zpracovávat.

  Toto rozhodnutí o stanovení podmínek lesní dopravy po cizích pozemcích nemá podle § 85 odst. 2, písm.a), b), zákona č.500/2005 Sb., správní řád odkladný účinek ztoho důvodu, že to vyžaduje naléhavě veřejný zájem a zdůvodu, že hrozí vážná újma účastníku řízení Městu Teplá. Lesní ekosystém je třeba posuzovat jako celek a je nepřípustné ohrozit stabilitu předmětných lesních porostů tím, že kalamitní dříví nebudu včas přiblíženo a odvezeno a je zde reálná hrozba přemnožení podkorních kalamitních škůdců a vneposlední řadě i ekonomické ztráty, které mohou vzniknout vlastníkovi lesa.

  Doba trvání lesní dopravy byla stanovena tak, aby ji mohl žadatel provést vdobě sucha, zámrazu, případně sněhu a omezil tak případné škody na předmětných pozemích.

  Náhrada za použití cizích pozemků byla stanovena orgánem státní správy lesů a to na jednání dne 10.9. 2007.

  Vlastník pozemků pan Josef Novák je povinen provádění lesní dopravy podle tohoto rozhodnutí strpět.

  Poučení o odvolání

  Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Karlovarské kraje, prostřednictvím odboru životního prostředí MěÚ Mariánské Lázně. Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání je součástí rozhodnutí ve věci, proti tomuto výroku se nelze odvolat.