Ač jsou na řadě teprve oslavy čarodějnic, řada lidí z Chebska už plánuje letní dovolenou. Mezi nimi je mnoho majitelů zvířat, kteří chtějí cestovat se zvířecím společníkem. O podmínkách cestování se zvířaty hovoří ředitelka Krajské veterinární správy Karlovy Vary Mária Slepičková.

Majitelé zvířat jsou povinni mít své chlupaté mazlíčky naočkované, ale ne každý je majitelem psa. Existuje tato povinnost i pro další druhy doma chovaných zvířat? Cestování s domácími zvířaty

Úvodem nutno opravit pojem domácí zvířata a mluvit spíš o zvířatech v zájmovém chovu.

Nejčastějšími zvířecími mazlíčky na cestách byly psi, kočky a fretky, ale v poslední době se stále častěji cestuje i s hlodavci jako jsou potkani, krysy a domácí králíčci. Občas jsou vidět kolem campingových karavanů i klícky s různými ptáčaty, akvária s rybičkami či želvami a určitě jsou mezi námi i tací, co si svojí dovolenou neumí představit bez svého pavoučka.

Zvířata uvedených druhů můžou cestovat v doprovodu svého majitele nebo fyzické osoby, jež za ně během přesunu jménem majitele odpovídá. Zvířat může být maximálně 5 na jednoho cestujícího.

Prvním důležitým předpokladem pro cestování se psy, kočkami a fretkami je, že je zvířeti vystaven platný pas, který odpovídá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003. Je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Pasy vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. V pasu je uvedena podrobná identifikace zvířete, včetně čísla tetování, resp. mikročipu, jméno a adresa majitele zvířete. Do pasu se zaznamenávají provedená očkování proti vzteklině, ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům, případně další očkování (datum ošetření, šarže očkovací látky, resp. použitého přípravku, datum příštího očkování či ošetření, jméno a podpis soukromého veterinárního lékaře, který úkon provedl). Zvláštní část pasu tvoří oddíl, do kterého soukromý veterinární lékař zaznamenává výsledek klinického vyšetření zvířete před přepravou.

Dále musí být zvířata při cestování z ČR do ostatních členských států EU (výjimkou jsou státy, které si určily dodatečné požadavky), zpětném návratu a dovozu ze všech členských států EU do ČR identifikovatelná mikročipem nebo tetováním a očkována proti vzteklině (chovatel je ze zákona povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti použité očkovací látky přeočkováni).

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z Andorry, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Maroka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu, i když nejsou členy EU.

Naproti tomu Finsko, jako členský stát, si stanovilo další podmínku, a to ošetření proti echinokokóze a Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie a Španělsko nedovolují přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území.

Státy, které si určily dodatečné požadavky a omezení, jsou Velká Británie, Irsko, Švédsko a Malta. Zvíře musí mít při cestování do těchto států pas, na rozdíl od předešlých požadavků musí být zvíře identifikovatelné výhradně mikročipem, tj. tetování nestačí, očkování proti vzteklině musí být doplněno sérologickým vyšetřením na vzteklinu, kde minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5 m. j. /ml krevního séra. Zvíře musí být ošetřeno proti echinokokóze a klíšťatům. Štěňata a koťata mladší 3 měsíců smí cestovat pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi.

Podle podmínek požadovaných pro návrat občana ČR, který do třetí země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete jsou třetí země rozděleny do dvou skupin.

Seznam vyjmenovaných zemí lze najít na stránkách SVS ČR (www.svscr.cz).

Pro tuto skupinu musí být dodrženy tyto podmínky:

1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas

2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

3. očkování proti vzteklině.

V případě ostatních třetích zemí musí být navíc dodržen požadavek na sérologické vyšetření na vzteklinu.

Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování s nimi musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.